SiaaAdele

10 tekstów – auto­rem jest SiaaAde­le . 

Jedna szansa . ?

W poszu­kiwa­niu ideałów , bohaterów
możemy dos­trze­gać , że życie jest
jedną je­dyną szansą , która
jest pos­trze­gana ja­ko nieus­tanna
wal­ka . Można dać sie por­wać
nadziei , która ot­wiera nam lep­sze jut­ro
więc trze­ba zacząć działać nie myśląc , że 
życie to jed­na , je­dyna szan­sa którą sie ma . 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 20 maja 2011, 10:14

Marzenia.

Wyob­raź so­bie duży dom ,
w którym mie­szkają marze­nia .
Ich życie jest piek­ne ,
pełne ra­dości i opanowania.
W po­wiet­rzu unoszą sie marzenia,
które są skry­te w ser­cu ,
które cze­kają na spełnienie
aby uszczęśli­wić nas.
Marze­nia czy­nią nas wol­ny­mi ,
po­magają nam cie­szyć sie każdą chwilą ,
każdym dniem .
Uświada­miają nam , że wiele
za­leży od nas ,
że życie choć jest trud­ne
ma sens . 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 maja 2011, 18:26

Sztu­ka rodzi sie z pot­rze­by wy­rażania siebie . 
Mo­der­nistyczne no­wator­stwo i bunt sztu­ki spo­woda­wały , że sztu­ka ma dzi­siaj licznych spad­ko­bierców . 

myśl
zebrała 6 fiszek • 18 maja 2011, 14:41

Za­pach deszczu , blask twoich oczu pogłębiają bar­dziej moją miłość do Ciebie [..] 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 maja 2011, 15:27

W krop­lach deszczu , które spływają po ok­nie widzę two­je od­bi­cie .. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 maja 2011, 18:03

Każda miłość pot­rze­buje zaufa­nia ..
A czy każde zaufa­nie pot­rze­buje miłości ? 
[..]` Zaufa­nie to skarb .. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 10 maja 2011, 19:27

Na mej twarzy czuję woń nieis­totnych słów .. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 3 maja 2011, 18:37

Każda głębsza myśl roz­wi­ja naszą wyob­raźnię . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 2 maja 2011, 13:51

Miłość nie zaw­sze jest zła więc kochaj­my ją za to . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 27 kwietnia 2011, 16:00

Samotność .

Pus­tka w ser­cu , w duszy w sa­mym w so­bie .
Codzien­ność która wy­pełniona jest cząsteczka­mi smut­ku , żalu bra­ku szczęścia a prze­de wszys­tkim miłości ..
Uczu­cie sa­mot­ności , strachu przed życiem ..
Co będzie da­lej ..
Co ze mną bedzie ..
Po­zos­ta­nie mi tyl­ko sa­mot­ność którą z dnia na dzień po­kocham .
Gdyż ona tyl­ko mi po­zos­tała na tym wiel­kim świecie . 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 kwietnia 2011, 12:00

SiaaAdele

`Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć razem w tym samym kierunku..

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

SiaaAdele

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność